Nasz zespół

Zarząd

Marzena Cichosz

Marzena Cichosz

przewodnicząca TEO

Marzena Cichosz

Marzena Cichosz

przewodnicząca TEO, z Towarzystwem związana od 1998 r. Brała udział w realizacji szeregu projektów TEO, m.in. organizacji konferencji, kursów przygotowawczych na studia, szkoleń z zakresu prawa wyborczego i prowadzenia kampanii wyborczych, opracowań eksperckich; politolożka, dr hab., zawodowo zajmuje się problematyką public relations, marketingu politycznego i społecznego oraz systemów politycznych.

Dorota Drałus

Dorota Drałus

wiceprzewodnicząca TEO

Dorota Drałus

Dorota Drałus

filozofka i etyczka, dr, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej. Brała udział w organizacji wielu konferencji naukowych. Współtwórczyni Międzynarodowej Szkoły Letniej UWr. Wieloletnia wykładowczyni Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora, instruktorka i szkoleniowiec.
Obszar aktywności naukowej to problematyka komunitaryzmu, kosmopolityzmu i demokracji. Zaangażowana w propagowanie i wzmacniane wartości I praktyk demokratycznych, kompetencji obywatelskich oraz standardów etycznych zawodów zaufania publicznego. 

Andrzej Ferens

Andrzej Ferens

Andrzej Ferens

Andrzej Ferens

doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, starszy wykładowca w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Politolog, specjalista w zakresie władzy i polityki lokalnej w Polsce i na świecie, zarządzania publicznego oraz zarządzania projektami.
Zawodowe zainteresowania koncentrują się na problematyce zarządzania rozwojem lokalnym, lokalnych politykach publicznych, (wspólnoty samorządowe, animacja i przywództwo lokalne, lokalne zarządzanie publiczne) i szeroko rozumianych zagadnieniach zarządzania projektami (nowoczesne metodyki projektowe, środowisko i partnerstwo projektowe, monitoring i ewaluacja projektów i inne). Uczestnik badań poświęconych zagadnieniom planowania przestrzennego, polityce ochrony środowiska, wyborom samorządowym, decydowaniu na szczeblu lokalnym, partnerstwom wielosektorowym i partycypacji publicznej. Długoletni współpracownik, edukator i konsultant wielu polskich i zagranicznych instytucji administracyjnych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych np. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (od początku jej istnienia min. w zakresie szkoleń – opracowywanie programów, przygotowywanie materiałów i prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych dla pracowników samorządu z zagadnień: struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, rozwój lokalny, planowanie i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, zarządzanie projektami, rozstrzyganie konfliktów lokalnych i negocjacje, zarządzanie kadrami w jst, wybory samorządowe, radny jako lider lokalny, rozwiązywania problemów ekologicznych w strukturach władzy lokalnej, partycypacja publiczna „Decydujmy Razem”), Banku Światowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10 letnie zaangażowanie w programie Leader), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Zarządzanie i Nadzór w Pracy Socjalnej, Model Współpracy NGO i administracji publicznej), Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego).
Jako ekspert, trener i autor lub współautor różnorodnych aktywnych narzędzi edukacyjnych oraz spacerów badawczych, wyjazdów badawczych i studialnych, wykorzystywanych podczas prac projektowych, szkoleń i w dydaktyce akademickiej. Współtwórca metodą partycypacyjną kilkudziesięciu strategii i programów rozwoju lokalnego i rewitalizacji. W ostatnim okresie poszerzona również o konceptualizację i prowadzenie ewaluacji lokalnych dokumentów strategicznych prowadzonych przy udziale studentów, z wykorzystaniem metody odwróconej klasy czy praktycznego rozwiązywania problemów. Kierownik merytoryczny, autor koncepcji i programów oraz uczestnik wielu projektów edukacyjnych w tym współfinansowany przez Unię Europejską. szkoleniach dla trenerów i treningach specjalistycznych. Wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Wrocławskim, w zakresie zarządzania projektami w standardach UE.

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

politolożka, doktorka nauk o polityce i administracji, członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej. Stypendystka w projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację Carlsberga. Laureatka programu szkoleniowo-mentoringowego Top Minds, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Aktywnie uczestniczyła w organizacji wielu konferencji naukowych.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół systemów politycznych, psychologicznych uwarunkowań przywództwa politycznego oraz osobowości politycznej w nurcie Gestalt. Równolegle rozwija swoje kompetencje zawodowe i społeczne na polu naukowym i psychoterapeutycznym. Członkini sekcji Gender & Queer Politics Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Alberska

Małgorzata Alberska

Maciej Olejnik

Maciej Olejnik

Maciej Olejnik

Maciej Olejnik

politolog, doktor, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Z TEO związany od 2011 roku. Brał udział w licznych projektach naukowo-dydaktycznych realizowanych przez organizację, np. Młodzi w Grze, czy też Obywatelska Gra Miejska „Pionierzy na Dzikim Zachodzie”. Zawodowo zajmuje się problematyką lobbingu, systemów politycznych oraz stosunków przemysłowych w państwach europejskich.

Dariusz Skrzypiński

Dariusz Skrzypiński

Dariusz Skrzypiński

Dariusz Skrzypiński

dr hab. prof. UWr, Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu. Z Towarzystwem Edukacji Obywatelskiej związany od kilkunastu lat. Badacz i dydaktyk w zakresie: systemów politycznych, marketingu politycznego, grup interesu, zarządzania kampanią wyborczą, konfliktów społecznych, public relations.
Jako ekspert, trener i autor gier symulacyjnych współpracował między innymi z Centrum Informacyjnym Rządu, Dolnośląskim Centrum Szkolenia Samorządowego, Dolnośląskim Centrum Informacji Europejskiej i Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego a także władzami gmin i partiami politycznymi.

Członkinie i członkowie TEO

Robert Alberski

Robert Alberski

Agnieszka Florczak

Agnieszka Florczak

Katarzyna Kobielska

Katarzyna Kobielska

Katarzyna Kobielska

Katarzyna Kobielska

doktor nauk humanistycznych, politolożka, wykładowczyni w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka samorządu terytorialnego w obszarze rozwoju lokalnego oraz good governance. Ekspertka w zakresie partycypacji publicznej oraz współpracy międzysektorowej. Na przestrzeni 20 lat współpracowała administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Powiat Wrocławski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Imago, Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Cultura Mentis i innymi. Specjalistka zarządzania projektami społecznymi z certyfikatami PRINCE® Foundation i Agile Foundation, absolwentka studiów podyplomowych zarządzania projektami. Mediatorka, wykładowczyni Studiów Podyplomowych Zawód Mediator w Uniwersytecie Wrocławskim.

Iwona Macek

Iwona Macek

Eugeniusz Młyniec

Eugeniusz Młyniec

Eugeniusz Młyniec

Eugeniusz Młyniec

związany z TEO od założenia tzn. od roku 1994, Przewodniczący TEO w latach 2017- 2023. Brał udział w pracach związanych z konceptualizacją działalności Towarzystwa i pracach nad programem Kursów przygotowawczych prowadzonych przez Towarzystwo w latach dziewięćdziesiątych. Absolwent INP Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1978 roku pracownik Instytutu, przez 12 lat vice Dyrektor Instytutu. W działalności naukowej zajmował się Teorią polityki, opinią publiczną i patologiami życia politycznego.

Marlena Piotrowska

Marlena Piotrowska

Marlena Piotrowska

Marlena Piotrowska

z Towarzystwem Edukacji Obywatelskiej związana od 2013 roku. W ramach działalności w TEO angażowała się w realizację projektów: Młodzi w Grze (2014, 2016), Obywatelska Gra Miejska „Pionierzy na Dzikim Zachodzie” (2015), V Ogólnopolski Kongres Politologii (2022) czy Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin Powiatu Wrocławskiego (2023); politolożka, dr, jej zainteresowania badawcze koncentrują się na przywództwie, karierze politycznej oraz roli kobiet w polityce. Pełni funkcję prezeski wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Monika Wichłacz

Monika Wichłacz

Monika Wichłacz

Monika Wichłacz

politolożka, dr, wykładowczyni, kierowniczka Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat związana z Towarzystwem Edukacji Obywatelskiej. Wśród jej zainteresowań badawczych leżą teoria polityki, psychologia społecznej i polityczna oraz socjotechnika. W pracy dydaktycznej i szkoleniowej zajmuje się relacjami wewnątrz i międzygrupowymi, komunikacją interpersonalną, stereotypami i uprzedzeniami, manipulacją, konfliktami, w tym problematyką ich dynamiki oraz sposobów opanowania. Gorąca propagatorka idei i praktyki Alternative Dispute Resolution, Peace-building oraz walki bez użycia przemocy. Realizatorka licznych szkoleń na rzecz podmiotów społecznych i gospodarczych. Współrealizatorka projektów Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin Powiatu Wrocławskiego (2023) oraz grantu funduszy norweskich “Young Dialogue and Change Maker. Budujemy dialog wokół wyzwań klimatycznych”.

Członkinie i członkowie honorowi TEO

Andrzej Antoszewski

Andrzej Antoszewski

Andrzej Antoszewski

Andrzej Antoszewski

profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie comparative politics oraz teorii polityki. Jego zainteresowania badawcze obejmują systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, praktykę funkcjonowania partii politycznych oraz modele demokracji. Jest autorem kilkuset prac: monografii, rozdziałów i artykułów publikowanych w renomowanych wydawnictwach międzynarodowych i krajowych (m.in. Cambridge University Press, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo Sejmowe). Za swoją działalność naukową został uhonorowany licznymi nagrodami, w tym nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2011) oraz nagrodą im. Jana Baszkiewicza za monografię „Współczesne teorie demokracji” (2017). W latach 1996–1999 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do 2017 roku był także kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych na tej uczelni.

Teresa Łoś Nowak

Teresa Łoś Nowak

Teresa Łoś Nowak

Teresa Łoś Nowak

prof. dr hab., przez 6 lat pełniła funkcję Dyrektorki Instytutu Politologii. W latach 2005-2012 była prorektorką do spraw studenckich UWr. Z jej inicjatywy w Instytucie Politologii utworzono Zakład Stosunków Międzynarodowych. Profesora Teresa Łoś-Nowak jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie teorii stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski. W swoich badaniach koncentrowała się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, wspólnej polityki zagranicznej UE.