Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O Nowym Zarządzaniu Publicznym w Instytucie Politologii UWr

 

„New Public Governance in the Visegrád Group (V4) - from a traditional model to the paradigm of professionalism?” to tytuł konferencji naukowej podsumowującej projekt badawczy „New Public Governance in the Visegrád Group (V4)” realizowany w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie dwudniowych obrad (17-18 września br.) reprezentanci czołowych polskich, czeskich, słowackich i węgierskich uniwersytetów starali się zdefiniować szanse i zagrożenia związane z implementacją założeń Nowego Zarządzania Publicznego w państwach Grupie Wyszehradzkiej.

Międzynarodowa konferencja, objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce dra Jakuba Karfika, stworzyła warunki dla wymiany poglądów oraz opinii na temat nie tylko teoretycznego, ale również praktycznego wymiaru zarządzania publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W imieniu wrocławskiego środowiska politologicznego gości z kraju i zagranicy przywitał Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Alberski. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. Robert Wiszniowski - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik naukowy projektu.

- Rosnące znaczenie koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego sprawia, że zmianie ulega sposób, w jaki funkcjonują nie tylko nastawione na zysk podmioty komercyjne, ale również instytucje państwowe. Szczególne znaczenie ma perspektywa załamania dotychczasowych, tradycyjnych mechanizmów sprawowania władzy i, co z tym związane, zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli - zauważył prof. Wiszniowski - Stąd też idea organizacji obrad w międzynarodowym gronie.

Szeroki, interdyscyplinarny ogląd problematyki umożliwił udział badaczy - specjalistów w zakresie zarządzania publicznego - reprezentujących uczelnie z wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Równie istotny, bo praktyczny wymiar będą miały spostrzeżenia i uwagi zaproszonych przedstawicieli administracji samorządowej oraz środowiska biznesu. Całość obrad, podzielonych na pięć tematycznych sesji problemowych, uzupełniała ożywiona dyskusja prowadzona w formie tzw. okrągłego stołu.

Na pierwszy dzień konferencji przewidziano cztery sesje planarne. W ramach pierwszej z nich „New Public Governance from the perspective of V4” omówione zostały najważniejsze, węzłowe uwarunkowania rozwoju koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Szczególna uwaga została poświęcona perspektywom wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie public governance. Druga sesja zatytułowana „Public governance - the traditions and evolutions” koncentrowała się na zauważalnych, coraz częściej akcentowanych zmianach w sposobach definiowania nie tylko roli, ale również ciągle poszerzanego katalogu zadań podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Kluczowe znaczenie miała refleksja nad mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych i, co z tym związane, ich ograniczoną zdolnością do zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli. W ramach trzeciej sesji pt. „Governance at the local level” uczestnicy konferencji analizowali dobre i złe praktyki zarzadzania publicznego na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Dyskusja koncentrowała się na nie tylko wewnętrznych (krajowych) uwarunkowaniach implementacji podejścia governance w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, ale również uregulowaniach międzynarodowych. Zestawienie i porównanie różnych, choć ściśle ze sobą powiązanych obszarów funkcjonowania państw Grupy Wyszehradzkiej stało się przedmiotem analiz prowadzonych w ramach czwartej, ostatniej sesji „Theory and practise of public management in the V4 countries”.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja „Economic and social dimension of public management”. Jej uczestnicy analizowali te obszary funkcjonowania instytucji i organów władzy publicznej, które, zgodnie z podejściem governance, mogą wpływać na skuteczność i efektywność zarządzania finansami publicznymi. Dwudniową konferencję zakończyły obrady okrągłego „Public governance - opportunities and barriers to implementation”. Dyskusja prowadzona w gronie teoretyków i praktyków zarządzania publicznego, pozwoliła na definiowanie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a instytucjami publicznymi i prywatnymi państw Grupy Wyszehradzkiej. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę pespektywę wykorzystania zaplecza eksperckiego, jakim dysponują uczelnie.

Transmitowane online obrady spotkały się z żywym zainteresowaniem nie tylko pracowników naukowych, ale również praktyków oraz studentów i doktorantów.

Organizacja konferencji stanowiła rezultat pracy międzynarodowego zespołu badawczego tworzonego przez reprezentantów Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Robert Wiszniowski i mgr Kamil Glinka), Uniwersytetu w Szegedzie (prof. Edit Soós), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (prof. Darina Molová i dr Pavol Baboš), Uniwersytet Masaryka w Brnie (prof. Lubomir Kopeček i mgr Jakub Morávek). Jej wymiernym rezultatem będzie recenzowana, międzynarodowa praca zbiorowa, zawierająca referaty wygłoszone w czasie dwudniowych obrad.

Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach konkursu Small Grant Project oraz Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu.

 

Kamil Glinka

 

www.visegradfund.org