Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prawa, obowiązki i kompetencje radnego osiedlowego

Gdzie szukać informacji o kompetencjach Rad Osiedli?

Status prawny Rad Osiedli został uregulowany w kilku różnego rodzaju aktach prawnych. Do najważniejszych zalicza się Statut Wrocławia przyjęty Uchwałą Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów, w którym w Części V Rozdział 2 został poświęcony Radom Osiedli. Innym bardzo ważnym dokumentem, który precyzuje prawa i obowiązki Rady Osiedla i radnych są statuty poszczególnych osiedli.

Czym jest Rada Osiedla?

Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym, który reprezentuje mieszkańców osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych miasta. Rada Osiedla obraduje na sesjach, na których poruszane są istotne sprawy Osiedla. Organem uchwałodawczym w osiedlu może być także Ogólne Zebranie Mieszkańców (o ile statut osiedla tak ustali).

Co to jest osiedle?

Osiedle to jednostka pomocnicza miasta, którą tworzy Rada Miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jak tworzy się osiedla?

Rada Miejska przedstawia do konsultacji projekt podziału obszaru miasta na osiedla. W konsultacji mogą uczestniczyć zarówno mieszkańcy projektowanego osiedla, jak instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Konsultacje trwają 6 tygodni i po ich zakończeniu projekt, stworzony z uwzględnieniem wyników konsultacji, zostaje przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Kompetencje Rady Osiedla zgodne ze Statutem miasta

Do kompetencji Rady Osiedla należy:

1. wybór zarządu osiedla, który jest organem wykonawczym osiedla

2. odwołanie zarządu

3. opiniowanie projektu przedsięwzięć Rady Miejskiej i Prezydenta dotyczących mieszkańców i terenu osiedla

4. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla

5. przedstawianie Radzie Miejskiej oceny funkcjonowania na obszarze osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z samorządem osiedla, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym. Mają na to czas do końca lutego każdego roku

6. wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i usług

7. współudział w tworzeniu planu budżetu Miasta w części związanej z działalnością osiedli. W tym celu odpowiednie wnioski należy składać do końca kwietnia każdego roku

8. dysponowanie środkami finansowymi, przekazywanymi na potrzeby osiedla z budżetu Miasta

9. inne sprawy wynikające ze statutu osiedla

Rada Osiedla realizując zadania, współpracuje z organami samorządu Wrocławia a także z instytucjami oraz organizacjami działającymi na terenie osiedla.

Inne sprawy wynikające ze statusu osiedla na przykładzie statutu Rady Osiedla Nowy Dwór

Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków w sprawach związanych m.in. z tworzeniem, łączeniem i likwidacją oraz zmianą granic Osiedla, komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami, zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych

5) Rada opiniuje na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta m.in.: projekty uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak: szkoły podstawowe i placówki oświatowe, instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki rekreacji i sportu

6) Rada opiniuje decyzje w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska

7) wyraża opinie o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla

8) wyraża opinie o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla

9) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez Prezydenta

10) ustalania zasad współpracy z osiedlami

11) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

Czym są Komisje powoływane przez Radę Osiedla?

Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

Kim jest przewodniczący Rady Osiedla?

Jest to radny, który na pierwszej sesji został wybrany na to stanowisko w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Większość bezwzględna występuje, gdy za powołaniem przewodniczącego zostanie oddana ponad połowa ważnych głosów. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie i ustalanie porządku sesji Rady Osiedla. Przewodniczący Radu Osiedla ma prawo przedstawiać na sesji projekty uchwał.

Kim jest radny osiedla?

Radny to mieszkaniec Wrocławia wybrany do Rady Osiedla w wyborach powszechnych zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta ordynacją wyborczą. Radny obejmuje swój mandat składając ślubowanie.

Prawa i obowiązki radnego osiedla

Do jego obowiązków należy zaliczyć następujące zadania:

1) utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami działającymi na jego terytorium

2) przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia

3) odbywa dyżury

4) uczestniczy w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu

5) przeprowadza, na zlecenie Rady szczegółowe postępowanie w określonej sprawie i przedstawia wynikających z jego działań wnioski lub opinie

6) Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2022  Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej   globbersthemes joomla templates