Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spotkanie panelowe dotyczące Rad Osiedli

Obecnie Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej zaangażowane jest w przygotowanie obywatelskiej debaty dotyczącej rad osiedli. Debata ma na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wrocławia na temat funkcjonowania rad osiedli i wyborów do nich organizowanych, poszerzenie grona osób zainteresowanych działalnością w radach osiedla, przekonanie młodego pokolenia Wrocławian do uczestniczenia w wyborach do rad osiedli.

Podczas trwania debaty zostaną poruszone kwestie związane z mechanizmami funkcjonowania rad osiedli, uczestnictwem w wyborach, zwiększeniem świadomości istnienia instytucji rad osiedli oraz ich znaczenia dla życia wspólnoty lokalnej.

Uczestnikami debaty będą m.in. przedstawiciele rad osiedli, kandydaci na radnych osiedlowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci oraz zainteresowani mieszkańcy Wrocławia.

Debata będzie jednym z etapów działań podjętych we współpracy z Radą Miejską 
w celu promowania działalności w radach osiedli oraz uczestnictwa w wyborach do tej instytucji. Rada Miejska popierając inicjatywę zobowiązała się do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do popularyzacji debaty  wśród radnych osiedlowych obecnej kadencji jak i mieszkańców Wrocławia poprzez rozpropagowanie informacji o celu, miejscu i terminie debaty oraz uczestnictwo w debacie.

Debata ma charakter otwarty i nieodpłatny zapraszamy wszystkich

 

 

 

Informacje o wyborach

 

Kto może zostać radnym osiedlowym?

Każdy kto skończył 18 lat, posiada pełne prawa publiczne oraz meldunek na terenie danego osiedla

Kto zarządza wybory do Rad Osiedli Wrocławia?

Rada Miejska Wrocławia

Kto organizuje wybory do Rad Osiedli?

Miejska Komisja Wyborcza

Źródła prawa uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. Nr XXXVIII/918/13.

Kalendarz wyborczy

30 marca

ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą liczby wybieranych radnych w osiedlu,powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą osiedlowego komisarza wyborczego

4 kwietnia

podanie do wiadomości wyborców uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla, podanie do wiadomości wyborców uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej o ustaleniu dla Osiedla okręgów wyborczych i określeniu liczby przypadających w nich mandatów oraz informacji o siedzibie osiedlowej komisji wyborczej, powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą osiedlowej komisji wyborczej

19 kwietnia

zgłaszanie do osiedlowej komisji wyborczej kandydatów na radnych, utworzenie przez osiedlową komisję wyborczą obwodów głosowania

29 kwietnia

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych

4 maja

podanie do wiadomości wyborców uchwały osiedlowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania, a także informacji o zarejestrowanych kandydatach na radnych

19 maja

głosowanie w godz. 8.00 - 20.00

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kampania wyborcza

W przypadku wyborów do rad osiedli kampanie mają swoją specyfikę wynikającą z niskich nakładów na ich przeprowadzenie. To powoduje, że wachlarz instrumentów marketingu politycznego, jakie można zastosować, jest mocno ograniczony. Sprowadza się przede wszystkim do kontaktów bezpośrednich z wyborcami oraz działalności w Internecie. Dodatkowo podczas kampanii kandydat nie przedstawia szerokich wizji programowych, a głównie koncentruje się na własnej osobie: życiorysie, dotychczasowych dokonaniach na rzecz osiedli. Ze względu na niski poziom wiedzy dotyczącej działalności rad osiedli, a co za tym idzie wyborów do nich, kampania w wielu wypadkach może sprowadzać się do informowania o zbliżających się wyborach. Stąd największą rolę odgrywają nie finanse, a konsekwencja i systematyczność w prowadzeniu kampanii informacyjnej. Poniżej przedstawiono podstawowe metody prowadzenia kampanii wyborczych, które mogą znaleźć zastosowanie w nadchodzących wyborach do rad osiedli.

Spotkania z wyborcami

- cechy komunikatu: przedstawiana informacja powinna posiadać jasno sformułowany wniosek; jeśli w spotkaniu uczestniczą przeciwnicy i jeśli argumentacje przedstawia się jedna po drugiej, to lepiej wystąpić w pierwszej kolejności, jeśli zaś między prezentacjami występuje przerwa, lepiej na końcu (lepiej zostaną zapamiętane ostatnie z przedstawionych argumentów); komunikat nie może być krzykliwy i nachalny, żeby słuchacze nie postrzegali go jako naruszającego ich swobodę

- od drzwi do drzwi

   • canvassing: wolontariusze odwiedzają wyborców w ich mieszkaniach, zostawiając im materiały agitacyjne (np. ulotki, gadżety); należy się także skoncentrować na zachęcaniu po prostu do wzięcia udziału w wyborach;

   • odwiedzanie przez wolontariuszy, którzy w sposób pozytywny przedstawiają sylwetkę kandydata, ewentualnie dyskutują o preferencjach/potrzebach wyborcy

   • wizyty samego kandydata, który prezentuje swoją osobę, wręcza np. ulotkę i podejmuje krótką rozmowę

   • autoprezentacja:

    - ubiór: koszule białe i niebieskie sprzyjają postrzeganiu kandydata jako profesjonalisty i sprzyjają budowie pozytywnych relacji z wyborcą, wzbudzają w nich ufność; najgorszy kolor zielony

    - uścisk dłoni: ogólnie na korzystne wrażenie wpływa uścisk silny, domknięty, długi, z nawiązaniem kontaktu wzrokowego

Ulotki wyborcze

- treść: biografia kandydata, program wyborczy, slogan, zdjęcie, odręczny podpis

- zdjęcie: portretowanie z pewnej odległości, z boku i od dołu; źle jeśli zdjęcie jest robione z bliska

- znak graficzny powinien znajdować się na lewo od tekstu lub na prawo od fotografii

Plakaty

- treść: slogan/hasło, zdjęcie, podpis kandydata, wskazanie miejsca na liście

- zdjęcie: to co w ulotce, dobrze jeśli sfotografuje się kandydata z dzieckiem - osobę taką postrzega się jako bardziej otwartą

- najważniejsze informacje umieszcza się na 1/3 wysokości, dużą czcionką, może być w innym kolorze niż pozostała treść (i wyróżniającym się od „koloru ulicy”)

- nie można rozwieszać ich zbyt wcześnie, bo się „opatrzą”

Direct mail

- przesyłka może zawierać ulotki, list, broszurę informacyjną

- zaprezentowanie poparcia przez różne osoby

- broszury informacyjne: tytuł informujący jednoznacznie o treści, układ z podziałem tekstu na logiczne części (+ np. śródtytuły, podpunkty); informacje adresowe, telefon, email, adres www; proporcje teskt-grafika-fotografia 1:2:4; głównie informacje o przyszłości; forma czynna zamiast biernej i pierwsza osoba

Internet

- wypowiedzi kandydatów umieszczane na youtube (linki do nagrań upowszechniane na serwisach społecznościowych)

- strona internetowa zawierająca życiorys, „program wyborczy”, zdjęcia, opis dotychczasowych działań. Powinna być łatwa w nawigacji, logicznie zorganizowana, estetyczna (pod względem graficznym) i umożliwiać komunikacji z właścicielem strony

- prowadzenie profilów kandydatów na portalach społecznościowych (głównie facebook) w celu prezentacji kandydata i wydarzeń uznanych przez niego za ciekawe dla mieszkańców osiedla, jak i społecznie ważnych kwestii. Może to przyjmować charakter kampanii ciągłej (także pomiędzy wyborami) – w celu prezentowania podejmowanych na bieżąco inicjatyw

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prawa, obowiązki i kompetencje radnego osiedlowego

Gdzie szukać informacji o kompetencjach Rad Osiedli?

Status prawny Rad Osiedli został uregulowany w kilku różnego rodzaju aktach prawnych. Do najważniejszych zalicza się Statut Wrocławia przyjęty Uchwałą Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów, w którym w Części V Rozdział 2 został poświęcony Radom Osiedli. Innym bardzo ważnym dokumentem, który precyzuje prawa i obowiązki Rady Osiedla i radnych są statuty poszczególnych osiedli.

Czym jest Rada Osiedla?

Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym, który reprezentuje mieszkańców osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych miasta. Rada Osiedla obraduje na sesjach, na których poruszane są istotne sprawy Osiedla. Organem uchwałodawczym w osiedlu może być także Ogólne Zebranie Mieszkańców (o ile statut osiedla tak ustali).

Co to jest osiedle?

Osiedle to jednostka pomocnicza miasta, którą tworzy Rada Miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jak tworzy się osiedla?

Rada Miejska przedstawia do konsultacji projekt podziału obszaru miasta na osiedla. W konsultacji mogą uczestniczyć zarówno mieszkańcy projektowanego osiedla, jak instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Konsultacje trwają 6 tygodni i po ich zakończeniu projekt, stworzony z uwzględnieniem wyników konsultacji, zostaje przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Kompetencje Rady Osiedla zgodne ze Statutem miasta

Do kompetencji Rady Osiedla należy:

1. wybór zarządu osiedla, który jest organem wykonawczym osiedla

2. odwołanie zarządu

3. opiniowanie projektu przedsięwzięć Rady Miejskiej i Prezydenta dotyczących mieszkańców i terenu osiedla

4. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla

5. przedstawianie Radzie Miejskiej oceny funkcjonowania na obszarze osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z samorządem osiedla, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym. Mają na to czas do końca lutego każdego roku

6. wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i usług

7. współudział w tworzeniu planu budżetu Miasta w części związanej z działalnością osiedli. W tym celu odpowiednie wnioski należy składać do końca kwietnia każdego roku

8. dysponowanie środkami finansowymi, przekazywanymi na potrzeby osiedla z budżetu Miasta

9. inne sprawy wynikające ze statutu osiedla

Rada Osiedla realizując zadania, współpracuje z organami samorządu Wrocławia a także z instytucjami oraz organizacjami działającymi na terenie osiedla.

Inne sprawy wynikające ze statusu osiedla na przykładzie statutu Rady Osiedla Nowy Dwór

Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków w sprawach związanych m.in. z tworzeniem, łączeniem i likwidacją oraz zmianą granic Osiedla, komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami, zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych

5) Rada opiniuje na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta m.in.: projekty uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak: szkoły podstawowe i placówki oświatowe, instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki rekreacji i sportu

6) Rada opiniuje decyzje w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska

7) wyraża opinie o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla

8) wyraża opinie o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla

9) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez Prezydenta

10) ustalania zasad współpracy z osiedlami

11) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

Czym są Komisje powoływane przez Radę Osiedla?

Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

Kim jest przewodniczący Rady Osiedla?

Jest to radny, który na pierwszej sesji został wybrany na to stanowisko w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Większość bezwzględna występuje, gdy za powołaniem przewodniczącego zostanie oddana ponad połowa ważnych głosów. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie i ustalanie porządku sesji Rady Osiedla. Przewodniczący Radu Osiedla ma prawo przedstawiać na sesji projekty uchwał.

Kim jest radny osiedla?

Radny to mieszkaniec Wrocławia wybrany do Rady Osiedla w wyborach powszechnych zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta ordynacją wyborczą. Radny obejmuje swój mandat składając ślubowanie.

Prawa i obowiązki radnego osiedla

Do jego obowiązków należy zaliczyć następujące zadania:

1) utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami działającymi na jego terytorium

2) przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia

3) odbywa dyżury

4) uczestniczy w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu

5) przeprowadza, na zlecenie Rady szczegółowe postępowanie w określonej sprawie i przedstawia wynikających z jego działań wnioski lub opinie

6) Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Finanse rad osiedli i budżet partycypacyjny

Finanse rad osiedli

Środki na działanie rad osiedli są każdego roku uwzględniane w planie finansowym miasta. Maksymalnie 30% tych pieniędzy można przeznaczyć na działalność administracyjną rady; w uzasadnionych przypadkach kwotę tę można zwiększyć o kolejne 10% (dokonuje tego Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej).

Wysokość środków finansowych przeznaczanych na działalność osiedli zależy od liczby ich mieszkańców. W tym celu wyróżnia się cztery grupy osiedli:

   1) do 4.000 mieszkańców,

   2) od 4.001 do 10.000 mieszkańców,

   3) od 10.001 do 20.000 mieszkańców,

   4) powyżej 20.000 mieszkańców.

Ponadto rady osiedli mogą pozyskiwać środki na bieżącą działalność spoza budżetu miasta:

  •  w formie darowizn celowych na poszczególne działania od osób prawnych lub fizycznych (np. na organizację festynu osiedlowego),
  •  w formie darowizn ogólnych na działalność statutową.

Innym sposobem pozyskania dodatkowych środków jest udział w konkursach realizowanych przez Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego. Dotyczą one realizacji zadań społecznych lub prowadzenia świetlic osiedlowych i klubów młodzieżowych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Miasto może przekazać w zarządzanie radom osiedli składniki mienia komunalnego.

Dokładne zasady zarządzania finansami osiedli zawarte są w statucie każdego osiedla.

Budżet partycypacyjny

W 2013 r. obywatele będą mogli zadecydować o przeznaczeniu 2 mln zł na konkretne działania. Projekt nie jest kierowany bezpośrednio do rad osiedli, ale jednocześnie należy zaznaczyć, że rady – wykorzystując swoją społeczną funkcję - mogą pośrednio wpływać na zgłaszane propozycje inwestycji i ich wybór. Rady mogą także wspierać liderów projektów w przygotowywaniu wniosków do Urzędu Miejskiego. Finansowanie uzyskać można na realizację niewielkich inwestycji, jak remont podwórka czy chodnika, tak aby całościowe koszty jednego przedsięwzięcia nie przekroczyły 500 tys. zł.

Ostateczny termin nadsyłania propozycji upływa 20 kwietnia 2013 r. Od 4 do 17 czerwca mieszkańcy będą mogli głosować na wybrane projekty w specjalnych punktach konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta lub poprzez specjalny formularz elektroniczny na stronie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013.

Pomysł na wrocławski budżet partycypacyjny jest żywiołowo dyskutowany. Fundacja Wrocław 2030 zorganizowała 28 marca 2013 r. w Instytucie Informatyki UWr dyskusję panelową poświęconą tej tematyce. Informacje o debacie znajdują się na stronie Fundacji Wrocław 2030.

Osoby zainteresowane zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej kwestią budżetu partycypacyjnego, zachęcamy do odwiedzenia strony Raportu "Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi" autorstwa Wojciecha Kębłowskiego (Université libre de Bruxelles).

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2022  Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej   globbersthemes joomla templates